Stichting Antoine Faes

Instelling van Openbaar Nut
Prijs van de stichting Antoine Faes

 1. De Stichting Antoine Faes kent vanaf 1980 om de twee jaar, en vanaf 2010 om de drie jaar, een wetenschappelijk prijs toe ter bekroning van wetenschappelijk werk in een bepaald domein der geneeskunde. Voor de periode 2016-2018 is dit het vakgebied "kindergeneeskunde". De prijs voor de bekroonde kandidaat bedraagt 35.000 Euro en 15.000 Euro voor zijn/haar laboratorium en werkgroep.
   
 2. De kandidaten moeten Nederlandstalige Belgen zijn, werkzaam zijn in een Nederlandstalig biomedisch centrum - in de ruimste zin van het woord - en gevestigd in België en bij het indienen van hun kandidatuur niet ouder dan 50 jaar zijn. De kandidaten moeten niet door een promotor voorgedragen worden en dienen zelf een werk in, dat in het Engels opgesteld is.
   
 3. De kandidaten mogen geen werken indienen die hebben geleid tot het behalen van een academische graad of reeds eerder voor hetzelfde werk een prijs hebben ontvangen die hoger is dan de prijs van de Stichting Antoine Faes. En tot drie personen die hebben samengewerkt mogen samen hun kandidatuur op basis van gemeenschappelijk onderzoekswerk indienen.
   
 4. Benevens 7 exemplaren van het ingediend wetenschappelijk werk opgesteld in het Engels, zal de kandidaat een curriculum vitae (7 exemplaren), naar de Stichting Antoine FAES, p/a Markt, 2, 2290 VORSELAAR sturen voor 08.09.2018
   
 5. De Stichting Antoine Faes stelt voor elk tijdvak een jury aan, bestaande uit buitenlandse experten, die collegiaal de ingediende werken beoordelen en een rangorde van de kandidaten opstellen. De jury wordt voorgezeten door het oudste jurylid. Een vertegenwoordiger van de Stichting Antoine Faes woont de vergadering van de internationale jury bij, evenwel zonder stemrecht. De beslissing van de jury wordt genomen met absolute meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De vertegenwoordiger van de Stichting Antoine Faes roept de jury samen en is verantwoordelijk voor alle praktische schikkingen betreffende de werkzaamheden van de jury. De besluiten van de jury zijn slechts geldig als minstens de meerderheid van de juryleden aan de beraadslaging deelnemen. De jury motiveert haar voorstel voor toekenning van de prijs in een korte tekst.
   
 6. De voordrachten, verslagen en voorstellen omtrent de toekenning van de prijs blijven vertrouwelijk.
   
 7. Elk probleem in verband met de ontvankelijkheid van de kandidaat alsook met de toekenning van de prijs wordt, zonder mogelijkheid van beroep, behandeld door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes. De prijs zal toegekend worden door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes na kennismaking van de voorstellen van de jury. De Raad van Beheer kan beslissen de wetenschappelijke prijs niet toe te kennen; in dit geval gaat het bedrag van de prijs terug naar het patrimonium van de Stichting Antoine Faes. De overhandiging van de prijs aan de laureaat zal geschieden door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes.Documenten die de kandidaten in 7 exemplaren moeten voorleggen:

 1. CV van niet meer dan 10 pagina's, aangevuld met
  • lijst van peer reviewed publicaties, gesorteerd volgens jaar van publicatie,
  • Iijst van patenten (of patent aanvragen) indien van toepassing,
  • lijst van boeken en hoofdstukken van boeken,
  • lijst van vorige prijzen en het bedrag in Euro ( of € equivalent)
    
 2. Lijst van toppublicaties (maximaal 5), inclusief een exemplaar (pdf) van elke publicatie, die volgens de kandidaat het meest representatief zijn voor zijn onderzoek, met bovendien een korte (niet meer dan 10 lijnen) toelichting waarom deze publicatie belangrijk is, evenals een korte toelichting over de bijdrage van de kandidaat aan deze publicatie, in vergelijking met andere (mogelijke) coauteurs.
   
 3. Beschrijving van het werk, met bijkomende samenvatting van niet meer dan 10 pagina's.


Deze documenten (1-3) moeten in zeven exemplaren vóór 08.09.2018 worden toegestuurd naar de:
Stichting Antoine Faes,
p/a Markt 2,
2290 VORSELAAR
Tevens moeten deze documenten electronisch worden doorgestuurd naar